DE TAAL VAN HET EMBRYO

In onze opleiding staat het psychodynamisch leren kijken naar dromen centraal. De psychodynamieken die bij conceptie ontstaan, werken diep door in ons verdere leven,  conceptie gaat immers over  leven en dood: to be or not te be. 
Wie psychodynamisch op dit niveau werkt , dient ook  lijfelijk te weten wat er bij conceptie gebeurt. 
De anatoom en embryoloog Dr. Jaap van der Wal heeft hier baanbrekend werk verricht. Niet alleen inhoudelijk, ook zijn fenomenologiche methode sluit aan bij ons droomonderzoek waarbij we niet zozeer de droom interpreteren maar op zoek gaat wat er in de droom verschijnt en welke bewegingen van de psyche hierin zichtbaar worden. Dr. Jaap van der Wal kijkt naar de bewegingen die zichtbaar worden in de lichaamlijke ontwikkeling van het embryo en wat dit zegt over de mens. 
Hij is een ongemeen boeiend verteller, brengt ons in contact met de belevingswereld van het embryo, 
en met behoud van de positief wetenschappelijke inzichten, raakt hij de geestelijk dimensie van ons menszijn.

Voor  deze inzichten wil integreren in zijn begeleidingspraktijk raden we de vijfdaagse bijscholing HET WONDER VAN DE EENWORDING aan.

Deelnemers: toegankelijk voor iedereen 
Data: liggen nog niet vast
Plaats: de Beverruimte
Bijdrage: 360 euro
Inschrijven: per mail

CONTOUREN VAN EEN SPIRITUELE EMBRYOLOGIE

Met steeds meer verfijnde technieken wordt het ons vandaag de dag mogelijk om de processen van bevruchting, voorgeboortelijke ontwikkeling en geboorte te manipuleren en naar onze hand te zetten. Om de (ethische) vragen die dat alles oproept te kunnen aangaan is het vooral van belang er achter te komen wat de essentie en kwaliteit is van het menselijke embryonale bestaan en hoe we de bevindingen en feiten die uit de wetenschap tot ons komen, kunnen zien en interpreteren. In deze cursus wordt een poging gedaan om dit soort vragen aan te gaan via de methode en beschouwingswijze van de goetheanistische fenomenologie. Met die benadering zal het mogelijk blijken door te dringen tot de wezenlijke en spirituele kern van deze fase van menszijn en menswording.

Bij de embryonale ontwikkeling van de mens gaat het (nog) om een menselijk ‘functioneren in vormen’. Een menselijk embryo handelt, gedraagt zich menselijk. Hiermee wordt bedoeld dat de groei- en ontwikkelingsgebaren van het embryo beschreven kunnen worden als menselijk gedrag en kunnen worden verstaan als een soort ‘vooroefenen’ van later dan vrijkomende fysiologische en psychologische functies. Zo droomt de mens zich als het ware in zijn gestalte in. In deze fase zijn de fenomenen die het incarneren van een mens kenmerken, bijna nog direct aan de taal van vorm en groei ‘af te lezen’. Ook kunnen deze gebaren verstaan worden als een soort echo van mensheidsontwikkeling (evolutie). Zo komen menswording en mensheidsontwikkeling, biografie en biologie als het ware bij elkaar. Het embryo kan helpen inzicht te krijgen in werkelijke wetmatigheden van (menselijke) ontwikkeling.

Steeds weer is in het embryo het thema te onderkennen van evenwicht tussen twee polariteiten. Uiteindelijk komt uit deze uiteenzetting van heel basale polaire principes de rechtop gaande gestalte van de mens tevoorschijn. De menselijke gestalte is uitdrukking van het wezenlijke gegeven dat een mens burger is van twéé werelden, geest én materie, hemel én aarde.

Doel van deze cursus is om de deelnemers deelgenoot te maken van de machtige processen en gebaren die de basis vormen ven het bestaan van elk menselijk individu en om dat niet alleen te doen met het verstand (‘hoofd’) maar ook met het gevoel (‘hart’). Bovendien maakt de hier gevolgde beschouwingswijze het mogelijk om (nieuw) zicht te krijgen op de volgende zaken: de mens als geestelijk wezen, de relatie tussen lichaam en geest, de idee van incarnatie, de mens als een microkosmos en de verhouding tussen mens en dier (evolutie).

Werkwijze

Voordrachten worden afgewisseld met het maken van vormtekeningen door de deelnemers. Misschien doen we af en toe een bewegingsoefening. Schema´s en afbeeldingen worden ter beschikking gesteld. Specifieke voorkennis van embryologie of biologie is geen vereiste. Ook hoeft men absoluut niet wetenschappelijk geschoold te zijn of bekend te zijn met de methode van de fenomenologie. 

Meer literatuur en teksten vind je op:
www.embryo.nl